python3.8海象运算符

海象运算符( := )

这个「:=」横过来看是不是有点像海象的脸?这是一个新的 Python 语法,可以在进行条件判断时直接为变量赋值。

过去我们需要首先对某个变量进行赋值,然后进行条件判断。
m = re.match(p1, line)
if m:
return m.group(1)
else:
m = re.match(p2, line)
if m:
return m.group(2)
else:
m = re.match(p3, line)
...

 而使用海象运算符后,我们可以直接为变量赋值:
if m := re.match(p1, line):
return m.group(1)
elif m := re.match(p2, line):
return m.group(2)
elif m := re.match(p3, line):

PS:
python的版本更新最喜欢搞这一类的小动作,仅仅为了节省那么一两行代码弄得代码无法向下兼容。

 

0 个评论

要回复文章请先登录注册